aecoec.cat

aecoec.cat

Urquinaona
Amb la denominació ASSOCIACIÓ EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, de el llibre tercer de el Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el dret d'associació, i els seus estatuts. Els fins de l'associació són: l'agrupació sense distinció d'opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d'ocupació, suspensions de contracte, jubilats, vídues o vidus o cessament de serveis a el grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials. Per aconseguir els seus fins, l'associació realitza les següents activitats: Intervenir en la negociació amb les empreses de el Grup Endesa a totes les contingències de jubilació, EROs, AVS o altres circumstàncies anàloga que afectin als seus associats. Crear els mitjans necessaris per a realitzar un control rigorós de l'acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els convenis col·lectius o a l'marge d'ells. Estudiar i planificar els mètodes més adients per tal d'orientar els associats a la defensa dels seus interessos personals i patrimonials. Establir relacions amb altres associacions similars d'antics empleats d'ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu. Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control de el Pla de Pensions dels Empleats de el Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció de el Reglament de la mateixa. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Explotem A EL MÀXIM LA NOSTRA CREATIVITAT PER OFERIR PROJECTES DE MÀXIMA QUALITAT
VELOCITAT
FET AMB AMOR
CLIENTS FELIÇOS
SEGURETAT

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients