integritet

AVSKILDHET

Ansvarig - vem är den registeransvarige?

Identitet: IndianWebs, SL
Huvudkontor: Gran Via de les Corts Catalanes, 672, 08010 Barcelona,
CIF: B66552449
Telefon: 933185436
E-post: info@indianwebs.com
Contacto: Platshållarbild för Marcos Guerrero
Domän namn: indianwebs.com

Syften - för vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i den europeiska förordningen 2016/679 Allmänt dataskydd informerar vi dig om att vi kommer att behandla de uppgifter du tillhandahåller oss för att:

 • Hantera upphandling av tjänster som du utför via plattformen, samt motsvarande fakturering och leverans.
 • Skicka regelbundet meddelanden om tjänster, händelser och nyheter relaterade till aktiviteterna som utförs av IndianWebs, SL, på något sätt (telefon, post eller e-post), om inte annat anges eller användaren motsätter sig eller återkallar deras samtycke.
 • Skicka kommersiell och / eller reklaminformation relaterad till den avtalade tjänstesektorn och mervärde för slutanvändare, om inte annat anges eller användaren motsätter sig eller återkallar deras samtycke.
 • Att uppfylla de lagligt fastställda skyldigheterna samt att verifiera överensstämmelse med avtalsenliga skyldigheter inkluderade förebyggande av bedrägerier.
 • Överföring av data till organisationer och myndigheter, så länge det krävs i enlighet med lagar och andra författningar.

Datakategorier - Vilka data bearbetar vi?

Hämtat från ovan nämnda syften hanterar vi på IndianWebs, SL följande kategorier av data:

 • Identifieringsdata
 • Metadata för elektronisk kommunikation
 • Kommersiell informationsinformation. I händelse av att användaren tillhandahåller data från tredje part, förklarar de att de har sitt samtycke och åtar sig att vidarebefordra informationen i denna klausul, vilket undantar IndianWebs, SL från allt ansvar i detta avseende.
 • IndianWebs, SL kan dock utföra verifieringarna för att verifiera detta faktum genom att vidta motsvarande aktsamhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsföreskrifterna.

Legitimering - vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Behandlingen av uppgifter vars syfte är att skicka periodiska bulletiner (nyhetsbrev) om tjänster, evenemang och nyheter relaterade till vår yrkesverksamhet baseras på samtycke från den berörda parten, uttryckligen uppmanad att utföra nämnda behandlingar, i enlighet med gällande regler.
Dessutom är legitimiteten för behandling av data relaterade till erbjudanden eller samarbeten baserad på samtycke från användaren som skickar in sina uppgifter, som kan återkallas när som helst, även om detta kan påverka den möjliga flytande kommunikationen och hindringen av processer du vill ha att göra.
Slutligen kan uppgifterna användas för att uppfylla de juridiska skyldigheter som gäller IndianWebs, SL

Period för dataskydd - Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

IndianWebs, SL kommer att lagra användarnas personuppgifter endast under den tid som krävs för att utföra de syften för vilka de samlades in, så länge det inte återkallar de beviljade samtycken. Senare, om det behövs, kommer den att hålla informationen blockerad under de lagligt fastställda perioderna.

Mottagare Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

Dina uppgifter kan komma åt av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till IndianWebs, SL, såsom värdtjänster, marknadsföringsverktyg och innehållssystem eller andra yrkesverksamma, när sådan kommunikation krävs enligt lag eller för utförandet av de avtalade tjänsterna.

IndianWebs, SL, har undertecknat motsvarande behandlingsorderavtal med var och en av leverantörerna som tillhandahåller tjänster till IndianWebs, SL för att garantera att leverantörerna behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

De kan också överföras till statens säkerhetsstyrkor och organ i fall där det finns en rättslig skyldighet.

Banker och finansiella enheter för insamling av tjänster.
Offentliga förvaltningar med kompetens inom verksamhetssektorerna, när de fastställs genom gällande regler.

Informationssäkerhet - Vilka säkerhetsåtgärder genomför vi för att ta hand om dina uppgifter?

För att skydda de olika typerna av data som återspeglas i denna integritetspolicy kommer den att genomföra nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulation, spridning eller ändring.

 • Kryptering av kommunikation mellan användarens enhet och servrarna hos IndianWebs, SL
 • Kryptering av information på servrarna hos IndianWebs, SL
 • Andra åtgärder som förhindrar tillgång till användardata från tredje part.
 • I de fall där IndianWebs, SL har tjänsteleverantörer för underhåll av plattformen som ligger utanför Europeiska unionen, har dessa internationella överföringar reglerats enligt åtagandet från IndianWebs, SL med skydd, integritet och säkerhet för personuppgifterna för användarna.

Rättigheter - Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att få bekräftelse på om IndianWebs, SL behandlar personuppgifter som berör dig eller inte.
På samma sätt har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in .

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi bara kommer att behålla den för att utöva eller försvara anspråk.
Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till din specifika situation kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. IndianWebs, SL kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

På samma sätt kan du utöva rätten till dataportabilitet och återkalla de samtycken som ges när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan den dras tillbaka.

Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta info@indianwebs.com.

Slutligen informerar vi dig om att du kan kontakta den spanska dataskyddsbyrån och andra behöriga offentliga organ för alla anspråk som uppstår från behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av sekretesspolicyn

IndianWebs, SL kan när som helst ändra denna integritetspolicy, varandra följande versioner publiceras på webbplatsen. I vilket fall som helst kommer IndianWebs, SL att med förvarning meddela ändringarna av denna policy som påverkar användare så att de kan acceptera dem.

Denna integritetspolicy uppdateras från och med 27-12-2018 IndianWebs, SL (Spanien). Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill kan du också kontakta vår cookies Policy

IndianWebs

På IndianWebs utför vi webbdesign, webbprogrammering och webbpositionering för att genomföra ditt projekt online.

Våra tjänster

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område